Projecten

Call for proposals KWP Stedelijke Arbeidsmarkt (KWP-SA)

Wat?
De Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt (verder: KWP-SA) voert
praktijkgericht onderzoek uit voor de gemeente Rotterdam. Dit jaar bestaat de KWP-SA precies vijf jaar. Een van de activiteiten in het jubileumjaar is de
openstelling van een aanvraag tot onderzoeksfinanciering voor
kennisinstellingen en onderzoekers uit de regio Rotterdam-Rijnmond. Het
beschikbare budget voor deze call bedraagt drie keer 15.000 euro (exclusief
btw) en is bedoeld om onderzoeksvragen te beantwoorden die direct
voortbouwen op het werkplan 2021 en de onderliggende kennisvragen van de KWP-SA (zie hiervoor de website https://kwp-stedelijkearbeidsmarkt.nl).

Hoe?
Geïnteresseerde partijen kunnen een kort onderzoeksplan (maximaal drie A4 en voor maximaal 15.000 euro per aanvraag) indienen. Ideeën kunnen
worden ingediend tot uiterlijk 1 september van dit jaar en de voorstellen
worden beoordeeld door de leden van de KWP-SA en de gemeente
Rotterdam. Ieder voorstel bevat in ieder geval een heldere vraagstelling,
onderzoeksaanpak, begroting en een beoogde doorlooptijd.

Verder?
Bij vragen kan contact worden opgenomen met Maarten van Kooij, gemeente Rotterdam (mr.vankooij@rotterdam.nl) of Fabian Dekker, lid KWP-SA (dekker@seor.eur.nl)

Terugblik op Masterclass ‘Gedragsbeïnvloeding: hype of hulp?’

Dinsdag 21 mei 2019 heeft de masterclass ‘Gedragsbeïnvloeding: hype of hulp?’, georganiseerd door KWP Stedelijke Arbeidsmarkt, plaatsgevonden. De zaal was aardig volgelopen zonder dat het ‘nudgen’ ter voorbereiding moest worden toegepast om iedereen zover te krijgen om te komen. Dat laat ook zien hoe zeer dit onderwerp momenteel leeft. Prof. Dr. Semiha Denktas presenteerde als eerste de theoretische achtergronden van gedragsbeïnvloeding en nudging. Onder het overkoepelende woord MINDSPACE vertelde zij, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, hoe nudging precies werkt en hoe simpele gedragsinterventies het gedrag van ons allemaal kunnen beïnvloeden. Zo is bijna iedereen overtuigd van het idee dat we als mens voornamelijk rationele keuzes maken, maar uit onderzoek blijkt dat veel keuzeprocessen eigenlijk op een irrationele manier plaatsvinden. Dit zorgt ervoor dat we makkelijk te beïnvloeden zijn, met name wat betreft eenvoudige, c.q. automatische, gedragingen. Voor  complexere gedragingen bleek overeenstemming over de probleemdefinitie erg belangrijk om het gewenste nieuwe gedrag als resultaat te krijgen van de gedragsbeïnvloeding.

De volgende spreker Prof. Dr. Roland Blonk ging in op gedragsbeïnvloeding richting de arbeidsmarkt. Het model van de weg naar werk in zijn presentatie was gebaseerd op de theorie ’Gepland Gedrag’ waarin attitude, sociale druk en ervaren controle (self-efficacy) de intentie (motivatie) van iemand om werk te gaan zoeken en aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt beïnvloeden. Of deze intenties vervolgens daadwerkelijk omgezet worden naar gedrag is weer afhankelijk van de mate van belemmeringen en vaardigheden van het individu en van de context. Prestatie-ervaring is een bron van self-efficacy, want succes bouwt vertrouwen. De leuze ‘Baat het niet, dan schaadt het niet’ blijkt volgens deze theorie dus niet helemaal waar, er is namelijk sprake van een negatieve invloed op de prestatie ervaring. Verder maakte Prof. Dr. Roland Blonk duidelijk dat er moet worden gekeken naar de output, om te achterhalen wat wel en niet werkt, in plaats van te kijken naar de uitkomst (het vinden van een baan). Zo kan er beter gekeken worden naar de gedragsaspecten waarop een interventie aangrijpt in plaats van de uitkomst te evalueren.

Tot slot, sprak Dennis van den Broek, proces verantwoordelijke bij cluster Werk & Inkomen Gemeente Rotterdam, over de projectcasus WW@WORK. Binnen dit project is de gemeente aan het experimenteren met de kwestie hoe Rotterdammers in de WW geprikkeld kunnen worden om naar bijeenkomsten te komen. Dit experiment gebeurt door middel van het aanpassen van de formulering van de uitnodigingsbrief, zoals meer figuren, een andere aanhef, kortere zinnen. Dit voorbeeld gaf een goed beeld van hoe nudging in de praktijk kan worden toegepast. De conclusie van de middag was: ‘denk na bij elke gedraging/handeling van jezelf, omdat juist dit het gedrag is dat bij een ander te beïnvloeden is’.

Op uitnodiging – Masterclass Gedragsbeïnvloeding: hype of hulp?

Gedragsbeïnvloeding: hype of hulp?

Masterclass voor consulenten, managers en beleidsmedewerkers van W&I en MO 

21 mei 2019, 14h30 – 17h
Cluster Werk en Inkomen – locatie Delfshaven
Looiershof 1, 3024 CZ Rotterdam
Zaal 8

Gedragsbeïnvloeding is “hot and happening”. Sinds de Nobelprijs voor de Economie naar Richard Thaler is gegaan, één van de grondleggers van de gedragsbeïnvloeding, en het rapport ‘Weten is nog geen doen’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is uitgekomen, wordt er op veel plaatsen geëxperimenteerd met nieuwe en subtiele vormen van gedragsbeïnvloeding. Nudges, biases en anchors lijken hierbij tot het nieuwe instrumentarium van de beleidsmaker te behoren.
Maar wat is gedragsbeïnvloeding nu precies? Wat kunnen we er mee? En wat kan er niet mee?
In de masterclass Gedragsbeïnvloeding: hype of hulp? geven we inzicht in de theorie achter nudging en andere vormen van gedragsbeïnvloeding. Ook bespreken we de praktijk toepassing en de bruikbaarheid  voor de clusters Werk & Inkomen en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Programma

14.30 – 15.00 Inloop

15.00 – 15.45 Prof. Dr. Semiha Denktas | Hoogleraar Gezondheidspsychologie en Chief Diversity Officer |
Gedragsbeïnvloeding en nudging: theoretische achtergronden

15.45 – 16.30 Prof. Dr. Roland Blonk | Hoogleraar Arbeidsparticipatie en Principal Scientist van TNO |
Gedragsbeïnvloeding richting de arbeidsmarkt: mogelijkheden en onmogelijkheden

16.30 – 17.00 Reflectie
door Dennis van den Broek | Procesverantwoordelijke Voorkomen instroom Participatiewet, Instrumentenhuis, cluster Werk en Inkomen |
Een perspectief voor Rotterdam?

Onderzoek en seminar over transportarmoede op de arbeidsmarkt

Jeroen Bastiaanssen heeft in het kader van zijn promotieonderzoek enkele maanden in Nederland onderzoek gedaan naar de relatie tussen bereikbaarheid van banen en de kans op werk. Dit gebeurde in samenwerking met de gemeente Rotterdam en SEOR. De bijdrage van SEOR bestond uit het mogelijk maken van het gebruik van microdata van het CBS en uit advisering op het gebied van modelanalyse. Deze bijdrage is mogelijk gemaakt door de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt.

Lees “Onderzoek en seminar over transportarmoede op de arbeidsmarkt” verder

Van onderwijs naar beroep?

Seminar door de Rotterdamse Kenniswerkplaats Stedelijke Economie in samenwerking met KWP Rotterdams Talent

De aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Digitalisering, robotisering en globalisering van de economie hebben naar verwachting belangrijke gevolgen voor de vraag naar arbeid, zowel wat betreft de aard als het niveau van functies. De Kenniswerkplaats Stedelijke Economie organiseert op 30 november een seminar over de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt, in samenwerking met de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent. Doel van dit seminar is om kennis uit te wisselen en met betrokkenen ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen over de verbetering van de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam en de regio Rijnmond.

Dit seminar is bedoeld voor professionals uit het onderwijsveld, gemeenten, werkgevers en andere geïnteresseerden. Deelname is gratis. Het aantal plaatsen is echter beperkt, dus aanmelden is vereist via info@kwp-stedelijkearbeidsmarkt.nl of contact.

Datum: 30 november 2017
Tijd: 14:00 – 17:00
Locatie: ROC Zadkine, locatie Hofplein

Klik hier voor de uitnodiging met het volledige programma

 

Middellange-termijneffecten en werkzame componenten van WerkLoontk

In dit onderzoek zijn middellange-termijn schattingen gemaakt van de effecten van de Rotterdamse re-integratiemaatregel WerkLoont op uitkeringsgebruik en arbeidsparticipatie. Dit is een vervolg op een eerder onderzoek dat was gebaseerd op een experiment waarin een groep deelnemers aan WerkLoont is vergeleken met een controlegroep die alleen basisdienstverlening kreeg. Toen konden beide groepen over een jaar worden gevolgd. In het huidige onderzoek kon dit worden uitgebreid tot drie jaar.

Lees “Middellange-termijneffecten en werkzame componenten van WerkLoontk” verder

Evaluatie Seminar ‘Technologie, economische herstructurering en de stedelijke arbeidsmarkt’

Vorige week heeft het seminar ‘Technologie, economische herstructurering en de stedelijke arbeidsmarkt’ plaatsgevonden. Het was een geslaagde middag! Hartelijk dank voor zij die aanwezig konden zijn, en bedankt Andries de Grip, Fabian Dekker, Barbara Baarsma, Geert-Jan Waasdorp en Romke van der Veen voor de inspirerende presentaties en discussies. Het is door jullie allen dat wij die middag op een plezierige manier kennis met elkaar konden delen.

Dit was het eerste seminar van de KWP Stedelijke Arbeidsmarkt georganiseerd door SEOR. Met plezier zouden wij ook opvolgende seminars willen organiseren. Om een volgend seminar nog meer passend te kunnen vormgeven, willen wij u daarom graag vragen ons evaluatieformulier in te vullen. Alvast bedankt!

Seminar ‘Technologie, economische herstructurering en de stedelijke arbeidsmarkt’

De economische structuur in de regio Rijnmond gaat veranderen door verschuivingen in de vraag naar goederen en diensten en door technologische veranderingen. Aan te nemen is dat dit belangrijke gevolgen heeft voor de vraag naar arbeid, zowel wat betreft de aard als het niveau van functies. Voor de welvaart in de regio is het van belang dat het aanbod van arbeid zich zodanig ontwikkelt dat ook in de toekomst aan de vraag naar arbeid kan worden voldaan.

Vanuit de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt wordt over deze thematiek op 30 januari het seminar ‘Technologie, economische herstructurering en de stedelijke arbeidsmarkt’ georganiseerd. 

Lees “Seminar ‘Technologie, economische herstructurering en de stedelijke arbeidsmarkt’” verder