Over de KWP

Achtergrond

Sinds 2010 werken de Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeente Rotterdam samen om de maatschappelijke uitdagingen van de stad Rotterdam en de grootstedelijke regio op een kennisintensieve manier aan te pakken. Een belangrijk instrument daarbij is de oprichting van de zogeheten ‘kenniswerkplaatsen’.

Een kenniswerkplaats (KWP) bestaat uit een combinatie van wetenschappers van verschillende disciplines en vertegenwoordigers van de gemeente. Daarnaast kunnen andere organisaties betrokken worden zoals hogescholen en maatschappelijke organisaties. Een KWP is een aanpak waarbij het uitdrukkelijk de bedoeling is te komen tot een nieuw type onderzoeksaanpak, -agenda of -projecten.

De centrale vraag

De dynamiek op de arbeidsmarkt betreft aan de vraagzijde de veranderingen in banen en aan de aanbodzijde positieveranderingen van de (potentiële) beroepsbevolking, dit deels in samenhang met elkaar. Het gaat hierbij om het totaal aantal veranderingen binnen de werkzame beroepsbevolking (baanwisselaars) en tussen werkzame, werkloze en inactieve beroepsbevolking onderling.

De vraag die in de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt centraal staat, is de volgende:

Wat zijn de belangrijkste knelpunten en uitdagingen van de Rotterdamse arbeidsmarkt op dit moment en in de toekomst en welke mogelijkheden zijn er om deze knelpunten en uitdagingen aan te pakken?

Om deze vraag te beantwoorden, ontwikkelt de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt kennis over de werking en dynamiek van de Rotterdamse arbeidsmarkt en – meer in het algemeen – de stedelijke en regionale arbeidsmarkt. Hoewel binnen het arbeidsmarktonderzoek de focus zich in toenemende mate richt op het stedelijke en regionale niveau, zijn veel van de instrumenten op het terrein van arbeidsvoorwaarden van nationaal niveau. Toch is het samenbrengen van vraag en aanbod een lokale en regionale aangelegenheid. De kenniswerkplaats neemt dit multi-level karakter van de arbeidsmarkt als uitgangspunt en richt zich op het begrijpen en verklaren van de dynamiek en het ontwikkelen van instrumenten in het stedelijke– en specifiek Rotterdamse – gebied.

Interactie

Er worden al veel gegevens verzameld over de Rotterdamse arbeidsmarkt, waaruit veel informatie is af te leiden hoe de regionale arbeidsmarkt in elkaar zit. Bovendien vormen zij een belangrijke bron voor verder onderzoek. Het gaat hierbij om de volgende bronnen: Rapportage Arbeidsmarkt Rotterdam, Economische Verkenning Rotterdam en Rotterdam feiten en cijfers (website gemeente) – voor indicatoren op wijkniveau. Ook de UWV beschikt over regionale arbeidsmarktgegevens en – prognoses.

Naast de kennisverzameling levert de kenniswerkplaats een bijdrage aan het ontsluiten en toepasbaar maken van relevante kennis voor de Rotterdamse beleidspraktijk. De interactie tussen beleidsmakers en wetenschappers brengt kennisaanbod en kennisbehoefte dichter bij elkaar en draagt daarmee bij aan een meer op kennis gebaseerde beleidsontwikkeling en -implementatie op het terrein van de Rotterdamse arbeidsmarkt.

Download de kennisagenda

Kennisagenda Stedelijke Arbeidsmarkt